Nacha'zíte se zde: Turistický průvodce / České Krušnohoří / Osek - Litvínov - Most / Litvínov / Geologická struktura

Geologická struktura

Severní část katastru města leží na úpatí Krušnohoří, kde je geologická stavba téměř shodná v pásmu od Horního Jiřetína po horní část Lomu. Vystupuje zde pegmatická žula s šedavým křemenem, žlutobílým muskovitem a turmalinem, porfyr, rula, bílý pískovec a pískovec obsahující hnědel. Ojediněle prostupuje znělec, který zde pronikl staršími horninami při časově mladší sopečné činnosti, která vyprofilovala nedalekou krajinu Českého středohoří. Zvětráváním a následným rozpadem hornin, zejména žuly a ruly, se při úpatí hor vytvořily svahové sutě a svahová hlína. Jižní část katastrálního území města Litvínova zasahuje z podstatné části do Mostecké kotliny, jíž spojujeme s hnědouhelnou pánví. Zde na podložní horniny nasedá souvrství hnědého uhlí, které kryje nadloží tvořené převážně jíly a různě zrnitými písky. V souvislosti s geologickými procesy se dostaly výchozy uhelné sloje až k patě Krušných hor, kde jsou zakryty vrstvami svahové hlíny o různé síle. Od úpatí hor směrem do pánve byla již od počátku 19. století tato část katastru zatěžována těžbou uhlí pro jeho snadnou dostupnost hlubinným a povrchovým způsobem.